Algemene voorwaarden en de betaalverplichting

 

LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN

WOODYZ  FACTORY, ONDERDEEL VAN VAN KONING VOF
ADRES:
WETERINGSTRAAT 14-003
7391TX TWELLO

KVK :75661853
BTW NUMMER: NL 860355433 B01
KNAB   IBAN: NL72KNAB0259574295  BIC: KNABNL2H

1. OFFERTES EN PRIJZEN.
AL ONZE AANBIEDINGEN EN PRIJZEN ZIJN GEHEEL VRIJBLIJVEND EN WIJ HEBBEN HET RECHT BESTELLINGEN ZONDER OPGAVE VAN REDENEN TE WEIGEREN. ALLE AFBEELDINGEN, TEKENINGEN, GEGEVENS BETREFFENDE GEWICHTEN, AFMETINGEN, KLEUREN ETC. OPGENOMEN IN PRIJSCOURANTEN, CIRCULAIRES, BROCHURES OF DOOR ONS ALS MONSTER AAN U GETOOND GELDEN SLECHTS BIJ BENADERING. INDIEN IN DE AANBIEDING NIET ANDERS IS AANGEGEVEN, IS DEZE NIET LANGER DAN 30 DAGEN GELDIG. AANBIEDINGEN UIT VOORRAAD GESCHIEDEN ALTIJD ONDER VOORBEHOUD VAN TUSSENTIJDSE VERKOOP. PRODECTEN DIE OP MAAT ZIJN AANGEVRAAGD EN GELEVERD ZIJN KUNNEN ONDER GEEN BEDING WORDEN GERETOURNEERD. MATEN DIE DOOR KLANT ZIJN AANGEGEVEN ZIJN VOOR RISICO VAN KLANT EN ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR. HOUT IS EEN NATUURLIJK PRODUCT EN KAN KNOESTEN BEVATTEN OF KLEUR AFWIJKING. HOUT KAN IN DE LOOP DER TIJD VERKLEUREN DIT IS EEN NATUURLIJK PROCES. 

 2. HET AANGAAN VAN OVEREENKOMSTEN.
OVEREENKOMSTEN EN NADERE OVEREENKOMSTEN, WELKE NIET SCHRIFTELIJK ZIJN AANGEGAAN, ZIJN VOOR ONS EERST BINDEND NA SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING ONZERZIJDS. ONZE VERPLICHTINGEN GAAN NOOIT VERDER DAN DOOR ONS SCHRIFTELIJK BEVESTIGD. VOOR AFNEMERS HANTEREN EEN MINIMALE INKOOP VAN 5 STUKS PER ITEM.

 3. LEVERING EN LEVERINGSTIJDEN.
EEN OVEREENGEKOMEN LEVERINGSTIJD GAAT PAS IN NADAT ALLE NOODZAKELIJKE GEGEVENS IN ONS BEZIT ZIJN EN DE BETALING, INDIEN EN VOORZOVER DEZE BIJ OPDRACHT MOET GESCHIEDEN, IS VERRICHT. OVERSCHRIJDING VAN DE OPGEGEVEN LEVERINGSTIJD GEEFT DE AFNEMER C.Q. OPDRACHTGEVER NIET HET RECHT DE OVEREENKOMST TE ANNULEREN TENZIJ HIJ ONS SCHRIFTELIJK ALSNOG EEN REDELIJKE TERMIJN VOOR DE LEVERING HEEFT GESTELD EN WIJ OOK BINNEN DEZE TERMIJN NIET AAN ONZE VERPLICHTINGEN HEBBEN VOLDAAN.
EVENMIN KAN DE AFNEMER C.Q. DE OPDRACHTGEVER BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE OPGEGEVEN LEVERINGSTIJD DE ONTVANGST OF DE BETALING DER GOEDEREN WEIGEREN EN/OF VERGOEDING VAN ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, DOOR HEM OF DOOR DERDEN GELEDEN, EISEN. RETOURZENDINGEN WORDEN SLECHTS AANVAARD NA SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING.

 4. DEELLEVERINGEN.
INDIEN EEN OVEREENKOMST BETREKKING HEEFT OP MEER GOEDEREN KAN DE LEVERING VOOR HET GEHEEL OF BIJ GEDEELTEN PLAATSVINDEN. BIJ GEDEELTELIJKE LEVERING IS DE AFNEMER C.Q. OPDRACHTGEVER GEHOUDEN DE DAAROP BETREKKING HEBBENDE FACTUUR TE VOLDOEN ALS BETROF HET EEN AFZONDERLIJKE TRANSACTIE.

 5. OVERMACHT.
BIJ OVERMACHT WORDEN ONZE LEVERINGS- EN ANDERE VERPLICHTINGEN OPGESCHORT. WIJ ZIJN IN DAT GEVAL VERPLICHT TE LEVEREN ZODRA DAT REDELIJKERWIJS MOGELIJK IS. MET OVERMACHT WORDEN GELIJKGESTELD ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN MET BETREKKING TOT PERSONEN EN/OF MATERIALEN WAARVAN WIJ ONS BIJ DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST BEDIENEN OF PLEGEN TE BEDIENEN, WELKE VAN DIEN AARD ZIJN DAT DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST DAARDOOR ONMOGELIJK, DANWEL DERMATE BEZWAARLIJK EN/OF ONEVENREDIG KOSTBAAR WORDT DAT PROMPTE NALEVING VAN DE OVEREENKOMST IN REDELIJKHEID NIET VAN ONS KAN WORDEN GEVERGD. ALS ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN KOMEN ONDERMEER IN AANMERKING: OVERHEIDSMAATREGELEN, BEDRIJFS-, VERKEERS-, EN/OF TRANSPORTSTORINGEN, STORINGEN IN DE AFLEVERING VAN GEREED PRODUKT, GRONDSTOFFEN EN/OF HULPMIDDELEN, WERKSTAKINGEN, UITSLUITINGEN, BELEMMERINGEN DOOR DERDEN, DOOR BEIDE PARTIJEN ONVOORZIENE TECHNISCHE COMPLICATIES, KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN ENZOVOORTS.
INDIEN WIJ BIJ HET INTREDEN VAN DE OVERMACHT AL GEDEELTELIJK AAN ONZE VERPLICHTINGEN HEBBEN VOLDAAN ZIJN WIJ GERECHTIGD HET REEDS GELEVERDE C.Q. DE DIENSTEN WELKE REEDS ZIJN VERLEEND AFZONDERLIJK TE FACTUREREN EN IS DE AFNEMER C.Q. OPDRACHTGEVER GEHOUDEN DEZE FACTUUR TE VOLDOEN ALS BETROF HET EEN AFZONDERLIJKE TRANSACTIE.

 6.GARANTIE.
WIJ GARANDEREN DAT ALLE DOOR ONS GELEVERDE GOEDEREN VOLDOEN AAN DE NORMALE EISEN VAN BRUIKBAARHEID, BETROUWBAARHEID EN DUURZAAMHEID, IN AANMERKING GENOMEN DE AARD VAN DE GOEDEREN.
LET OP. BEWAAR HET HOUT NIET IN VOCHTIGE RUIMTES DIT KAN NADELIG EFFECT HEBBEN OP HET HOUT IVM HET VOCHTIGHEIDSGEHALTE!! HET HOUT KAN DAN KROMTREKKEN, UITZETTEN, KRIMPEN WAARDOOR O.A. GALSWERK OF SLEUVEN NIET MEER PASSEND ZIJN VOOR O.A MUURCIRKELS. HOUT IS EEN NATUURLIJK PRODUCT EN KAN DAARDOOR ALTIJD AFWIJKEN VAN DE FOTO'S DAAR HEBBEN WIJ GEEN INVLOED OP. 
AL ONZE GARANTIEVERPLICHTINGEN VERVALLEN INDIEN DE GOEDEREN NIET OVEREENKOMSTIG HUN BESTEMMING OF ONOORDEELKUNDIG ZIJN OF WORDEN GEBRUIKT, GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN NIET IN ACHT ZIJN GENOMEN, ONVAKKUNDIGE REPARATIES ZIJN VERRICHT, VERANDERINGEN ZIJN AANGEBRACHT.
HERSTEL OF VERVANGING BEHOEFT UITSLUITEND PLAATS TE HEBBEN BINNEN NEDERLAND. DE GARANTIE VOOR GOEDEREN, ZICH BEVINDENDE BUITEN NEDERLAND, HOUDT ONS SLECHTS AANSPRAKELIJK VOOR DE KOSTEN VAN HERSTEL OF VERVANGING TOT TEN HOOGSTE HET BEDRAG, DAT DEZE BIJ UITVOERING IN NEDERLAND ZOU HEBBEN BELOPEN.

 7. VERVOER.
ORDERS BOVEN DE € 300,00 NETTO WORDEN FRANCO GELEVERD TENZIJ ANDERS DOOR ONS WORDT AANGEGEVEN. DE TRANSPORTKOSTEN VOOR ORDERS DIE BUITEN NEDERLAND GELEVERD MOETEN WORDEN, WORDEN IN OVERLEG BEPAALD. HET VERVOER VAN GOEDEREN GESCHIEDT ALTIJD VOOR RISICO VAN DE AFNEMER C.Q. OPDRACHTGEVER.

 8. PRIJZEN.
ONZE PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP DE TEN TIJDE VAN DE AANBIEDING BEKENDE PRIJSBEPALENDE FACTOREN. WIJ ZIJN GERECHTIGD OM DE PRIJZEN AAN TE PASSEN AAN EVENTUELE IN HET TIJDVAK TUSSEN HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST EN DE  LEVERING C.Q. DE BETALING OPTREDENDE WIJZIGINGEN IN DEZE PRIJSBEPALENDE FACTOREN ZOALS GRONDSTOFFENPRIJZEN, LONEN, VALUTAWISSELKOERSEN EN VAN OVERHEIDSWEGE OPGELEGDE HEFFINGEN.

 9. BETALING.
TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN DIENT DE BETALING VOOR LEVERING TE ZIJN VOLDAAN ONDER VERMELDING VAN FACTUURNUMMER.

 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD.
DOOR ONS GELEVERDE GOEDEREN BLIJVEN TOT OP VOLLEDIGE BETALING VAN AL ONZE VORDERINGEN, EN INGEVAL IN REKENING-COURANT WORDT GELEVERD , TOT OP VEREFFENING VAN HET EVENTUEEL TEN LASTE VAN DE AFNEMER C.Q. OPDRACHTGEVER KOMEND SALDO, ONS EIGENDOM, MET DIEN VERSTANDE DAT DE AFNEMER C.Q. OPDRACHTGEVER AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO VOOR HET GELEVERDE DRAAGT VANAF HET MOMENT WAAROP DIT TE ZIJNER BESCHIKKING IS GESTELD.
DE AFNEMER C.Q. OPDRACHTGEVER IS GERECHTIGD, ZOLANG HIJ ZIJN AFSPRAKEN JEGENS ONS NAKOMT, IN HET KADER VAN EEN NORMALE BEDRIJFSUITOEFENING OVER DE GOEDEREN TE BESCHIKKEN. HIJ IS NIET GERECHTIGD DE GOEDEREN TE ONZEN NADELE TE BEZWAREN OF IN EIGENDOM TOT ZEKERHEID OVER TE DRAGEN. DOOR KLANTEN INGEKOCHTEN PRODUCTEN MOGEN NIET ALS B2B PRODUCT WORDEN DOORVERKOCHT ZONDER EXPLICIETE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN WOODYZ FACTORY. DIT OM TEGEN TE GAAN DAT DE EXCLUSIEFITEIT VAN KLANTEN VAN KONING WOOD PRODUCTS IN HET GEDING KOMEN.

 11. RECLAMES.
RECLAMES WAARONDER WORDEN VERSTAAN ALLE GRIEVEN WEGENS DE HOEDANIGHEID VAN GELEVERDE GOEDEREN, KUNNEN SLECHTS GELDEND WORDEN GEMAAKT DOOR SCHRIFTELIJKE INDIENING BINNEN 8 DAGEN NA ONTVANGST DER GOEDEREN . HET IN BEHANDELING NEMEN VAN RECLAMES LAAT DE BETALINGSVERPLICHTING ONVERLET.

 12. AANSPRAKELIJKHEID.
ONZE AANSPRAKELIJKHEID UIT HOOFDE VAN ALLE OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE ALLE DOOR ONS GELEVERDE GOEDEREN ZIJN ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN BEPERKT TOT DE PRIJS WAARVOOR DE BETREFFENDE GOEDEREN GELEVERD ZIJN. ALLEEN SCHADE AAN GOEDEREN ZELF KOMT VOOR VERGOEDING IN AANMERKING MITS HET PRODUCT CORRECT IS GEBRUIKT,  MET EEN MAXIMUM VAN DE AANKOOP WAARDE . EDERE INDIRECTE SCHADE, BIJVOORBEELD ONTGANE WINST ALSMEDE VERGOEDING VAN SCHADEN VAN DERDEN IS ALTIJD UITGESLOTEN.

 13. ADVIEZEN EN GEGEVENS OMTRENT DE SAMENSTELLING VAN GOEDEREN.
ONZE ADVIEZEN WORDEN NAAR BESTE KENNIS VAN ZAKEN GEGEVEN. WIJ AANVAARDEN ECHTER GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR (MONDELING OF SCHRIFTELIJK) GEGEVEN ADVIEZEN. ONS ADVIES KAN DE AFNEMER C.Q. OPDRACHTGEVER NIMMER ONTHEFFEN VAN DE PLICHT TOT EIGEN ONDERZOEK VAN DE TE LEVEREN GOEDEREN OP HUN GESCHIKTHEID VOOR HET BEOOGDE DOEL. HETZELFDE GELDT VOOR GEGEVENS OMTRENT SAMENSTELLING VAN GOEDEREN EN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN.

 14. ANNULERING.
WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OVEREENKOMSTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK TE ANNULEREN BIJ ZODANIGE WIJZIGING VAN DE OMSTANDIGHEDEN DAT NAKOMING IN REDELIJKHEID NIET MEER VAN ONS KAN WORDEN VERLANGD. IN DERGELIJKE GEVALLEN DIENEN WIJ DE ANNULERING SCHRIFTELIJK AAN DE AFNEMER C.Q. OPDRACHTGEVER MEDE TE DELEN. DEZE IS IN DERGELIJKE GEVALLEN NIET GERECHTIGD EEN SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN.

 15. TOEPASSELIJK RECHT.
AL DEZE OVEREENKOMSTEN ZIJN ONDERWORPEN AAN NEDERLANDS RECHT. DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE HAAGSE VERDRAGEN BETREFFENDE DE INTERNATIONALE HANDELSKOOP IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

 16. GESCHILLEN.
DE EERSTE INSTANTIE IS BIJ UITSLUITING BEVOEGD DE TER ZAKE COMPETENTE RECHTER TE ZWOLLE. RECHTSVORDERINGEN ONZERZIJDS KUNNEN WIJ ECHTER OOK IN DE WOONPLAATS VAN DE AFNEMER C.Q. OPDRACHTGEVER AANHANGIG MAKEN.

17. DE DOOR ONS GELEVERDE PRODUCTEN OF SAMPELS MOGEN ZONDER TOESTEMMING VAN KONING WOOD PRODUCTS OP GEEN ENKELE WJZE NAGEMAAKT WORDEN OF EEN GELIJKWWARDIG PRODUCT VAN GEMAAKT WORDEN. ONTWERPEN , PRODUCTEN EN SAMPELS BLIJVEN EIGENDOM VAN KONING WOOD PRODUCTS. BIJ HET NIET NAKOMEN VAN REGEL 17 ZIJN WIJ GERECHTIGD DE KLANT UIT ONS KALNTENBESTAND TE HALEN WAARDOOR VERKOOP VAN ONZE PRODUCTEN NIET LANGER IS TOEGESTAAN EN ZULLEN WIJ EEN JURIDISCH PROCEDUREN STARTEN. 

18. HET IS TOEGESTAAN OM FOTO'S VAN ONZE COLLECTIE TE GEBRUIKEN NA TOESTEMMING VAN WOODYZ FACTORY

19. WIJ HANTEREN GEEN RETOURBELEID TENZIJ WIJ EEN ONDEUGDELIJK PRODUCT HEBBEN GELEVERD . ONDEUGDELIJK BEDOELEN WIJ MEE EEN PRODUCT WAT DEFECT OF GEBROKEN IS. ONDEUGDELIJK BETEKEND  NIET EEN VERKEERD BESTELD ARTIKEL. IN OVERLEG KUNNEN WIJ ALTIJD KIJKEN WAT MOGELIJK IS. PRODUCTEN DIE ZONDER OVERLEG WORDEN TERUG GESTUURD WORDEN NIET GECREDITEERD OF IN BEHANDELING GENOMEN.